ประกันสุขภาพ แบบเบี้ยไม่แพง

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

 
 

H&S  |  สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล

ระยะเวลาความคุ้มครอง

สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

11 - 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

• แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD) ตามค่าใช้จ่ายจริงแบบแยกรายจ่าย

• ค่าห้องสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

มอบความอุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอาการจะรุนแรงขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด และนั่นอาจทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน สัญญาเพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้

รายละเอียดแบบประกันภัย
แบบประกันภัยหลัก : 20 Pay Life Par (มีเงินปันผล)
จำนวนเงินเอาประกันภัย : 200,000 – 300,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
เงินปันผล : มีเงินปันผลทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
ผลประโยชน์ : เงินคืนเมื่อครบสัญญา + เงินปันผลทุกปี + ความคุ้มครองชีวิต
เงินคืนเมื่อครบสัญญา : 200,000 บาท
รายการความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
แผนประกันสุขภาพ : HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000
ทางด้านชีวิต
 – กรณีเสียชีวิตด้วยเหตุปกติ, โรคภัยไข้เจ็บ ชดเชยให้ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000
 – กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ชดเชยให้ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000
 – กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสาธารณภัย (บนรถเมล์ , รถไฟ, ลิฟท์, ไฟไหม้โรงหนัง, โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ) ชดเชยให้ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000
 – กรณีถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายหรือภัยจลาจล ชดเชยให้ 200,000 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000
กรณีเจ็บป่วย เข้ารักษาในโรงพยาบาล
 – ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
 – ค่าห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่าสูงสุดไม่เกิน 5 วัน วันละ 3,200 4,400 5,300 6,800 8,000 10,000
 – ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 125 วัน) วันละ 750 800 850 900 950 1,000
 – ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อครั้ง 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
 – ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อครั้ง 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
 – ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อครั้ง 4,500 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500
 – ค่ายา ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อครั้ง 20,000 20,000 20,000 25,000 30,000 40,000
 – ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 3,000 3,000 3,000 3,400 4,000 5,000
 – ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง ต่อครั้ง 4,000 5,000 5,500 6,500 7,500 9,000
 – ค่ายากลับบ้าน แต่ละครั้ง ต่อครั้ง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
– ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อครั้ง 1,600 2,200 2,800 3,400 4,000 5,000
รวมผลประโยชน์ที่สามารถเบิกได้สูงสุด ต่อการเข้ารับการรักษาหนึ่งครั้ง ต่อครั้ง 388,750 485,500 579,750 682,900 784,750 944.500
แผนประกันสุขภาพ : HS1600 HS2200 HS2800 HS3400 HS4000 HS5000

 

พิเศษ! สิทธิการรักษาแบบ DAY CASE ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก-OPD)
1. การสลายนิ่ว 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก 13. การเจาะตับ 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม 14. การเจาะไขกระดูก 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst
3. การผ่าตัดต้อกระจก 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด  
5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง  
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ 18. การขูดมดลูก  

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุตั้งแต่ 1 1 -70 ปี
  • มีสุขภาพแข็งแรงปกติ ไม่มีโรคประจำตัว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ท่าน
Visitors: 1,982