ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

 

จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย รวมถึงการยกระดับการรักษาพยาบาลของคุณ และคนที่คุณรัก ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยการคำนวณผลประโยชน์แบบเหมาจ่าย* 

 
  • รับความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาล
  • เข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้ทันท่วงที ที่อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
  • ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม

 

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล แบบเหมายจ่ายตามจริง | AIA H&S PLUS GOLD

 

รายละเอียดแบบประกันภัย
แบบประกันภัยหลัก : 20 Pay Life Par (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
เงินปันผล : มีเงินปันผลทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
ผลประโยชน์ : เงินคืนเมื่อครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย + เงินปันผลทุกปี + ความคุ้มครองชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัย : 100,000 200,000 400,000 400,000 400,000
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
ผลประโยชน์ สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งจาก อุบัติเหตุร้ายแรง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
  1.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่ารักษาที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์ของแผนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  1.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
  1.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
  1.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
2.ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในอื่นๆ
  2.1 ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาลต่อวัน สูงสุด 125 วัน 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
  2.2 กรณี I.C.U. (สูงสุด 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
  2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในร.พ.ต่อวัน สูงสุด 125 วัน 1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
  2.4 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  3.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วันหลังจากการเป็นผู้ป่วนใน 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
  3.2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
  3.3 ค่าล้างไต, ค่าเคมีบาบัด และค่ารังสีบาบัดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
4.ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต รวมสัญญาหลักแล้ว 110.000 110,000 210,000 210,000 510,000

 

* ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามจานวนเงินที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามที่ระบุไว้ต่อปีกรมธรรม์ และต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งหรือต่อการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วแต่กรณี

 

พิเศษ! สิทธิการรักษาแบบ DAY CASE ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก-OPD)
1. การสลายนิ่ว 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยาหรือผูก 13. การเจาะตับ 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม 14. การเจาะไขกระดูก 20. การรักษา Bartholin ‘s Cyst
3. การผ่าตัดต้อกระจก 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า
4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใด ๆ 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด  
5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง  
6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่ 18. การขูดมดลูก  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ท่าน
Visitors: 1,982